Subsidie

De stichting heeft ten doel het ieder voorjaar organiseren van een wandelmars in de meest uitgebreide zin
van het woord, teneinde gelden te ver krijgen waarvan vijftig procent besteed wordt aan bevordering van
activiteiten voor jeugdleden van Scouting Nederland in de provincie Zuid-Holland welke het groepsniveau
overstijgen.
Voor groepsactiviteiten komen uitsluitend bijzondere activiteiten, welke het reguliere groepswerk overtreffen,
in aanmerking.
De andere vijftig procent wordt besteed aan door het bestuur aan te wijzen charitatieve doeleinden.
Een eventueel overschot op de uit te keren bedragen, door dat minder wordt aangevraagd dan netto
beschikbaar is, kan worden uitgekeerd aan een één of meer door bestuur aangewezen doel of doelen.
In uw verzoek om een bijdrage dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:
- een begroting, waarbij inkomsten en uitgaven gespecificeerd zijn;
- wie is de organisator;
- voor welke leeftijdsgroep/onderdelen is de activiteit bestemd;
- het (verwachte) aantal deelnemers;
- de bijdrage van de deelnemers, uitgesplitst naar jeugdleden en begeleiders;
Een voorbeeld van een verzoek om bijdrage is hierbij gevoegd.
De aanvragers ontvangen bericht over de maximale bijdrage van de Duinenmars per activiteit.
Binnen twee maanden na afloop van de activiteit wordt een exploitatieoverzicht gemaakt en toegezonden aan
de penningmeester van de Stichting Duinenmars. Op grond van dit overzicht vindt de afrekening plaats.
Met deze werkwijze hoopt het Duinenmarsbestuur Scoutinggroepen, -regio’s, -admiraliteiten en andere
instellingen in zo kort mogelijke tijd een maximum aan duidelijkheid te verschaffen over een financiële bijdrage
van de Duinenmars.